Cemevleri düzenlemesi yasalaştı

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri ve maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına yönelik destekleri de kapsayan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul gördü.

GÜNDEM 16.11.2022, 21:30 17.11.2022, 17:15 Koray
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı

Kanunda, maden kazalarında yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına yönelik olarak destekler yer alıyor.

İl özel idareleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri, gerektiği durumlarda cemevlerinin bakım, yapım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

Ücretsiz veyahut indirimli kullanma ve içme suyu olanağı cemevlerine de tanınacak.

Cemevlerinin elektrik giderleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesine eklenecek ödenekten karşılanacak.

İmar planlarında cemevlerine de yer ayrılacak. İmar planlarının düzenlenmesine, bölgenin ve planlanan beldenin koşulları ile muhtemel gereksinimler göz önünde bulundurularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak.

Motorlu araç ticaretine teminat yükümlülüğü getiriliyor

Motorlu araç ticareti gerçekleştiren mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken yol açabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak maksadıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor.

Bahse konu yükümlülüğe riayet etmeyenlere özel usulsüzlük cezası verilecek.

Davacılar banka hesap numaralarını idareye bildirebilecek

Kamulaştırma ücretlerinin hak sahiplerine ödenmesi durumunda, tebliği dahil hatalı veyahut eksik kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma ücretinin ödendiği tarihten itibaren kesinleşmiş olarak kabul edilecek. Bahse konu hüküm, tebliği dahil hatalı veyahut eksik kamulaştırma işlemleri bulunmasına karşın idare adına tescil edilen taşınmazlar hakkında da uygulanabilecek.

Kamulaştırmasız el atma tazminatı ve kamulaştırma bedellerine dair mahkemeler tarafından hükmedilen vekalet ücreti, tazminat, bedel ve yargılama giderlerinin karşılanması için icra takibine gidilmeden evvel davacı, banka hesap numarasını yazılı bir şekilde davalı idareye bildirebilecek. İdare de bildirim tarihi itibarıyla bir ay içerisinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması istenirse idarenin teminat gösterme mecburiyeti olmayacak.

Açılan davalarda icra ve mahkeme harçları maktu olarak belirlenecek ve bahse konu ödemeler idareler tarafından gerçekleştirilecek. 

İFM'deki kurumlara yeni teşvik olanağı

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklik doğrultusunda, katılımcı belgesi alarak İFM (İstanbul Finans Merkezi) Bölgesi'nde faaliyet halinde olan kurumların, özellikle bu faaliyet çerçevesinde yurt dışından satın alınan malları ülkemize getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veyahut yurt dışında gerçekleştirilen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazancın yarısı kurum kazancından düşürülecek. Cumhurbaşkanı, bahse konu oranı, sıfıra dek indirebilecek veyahut bir katına kadar artırabilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin görevleri düzenleniyor

Kanunla birlikte Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş ve görevleri ile sekretaryasına yönelik hususlar düzenlenecek. 

Komitenin yetki ve görevleri, maliye ve para politikaları arasındaki eş güdümü gözetmek yoluyla fiyat istikrarını temin etmeye yönelik yapısal politika tavsiyeleri geliştirmek, fiyat istikrarı üzerinde tehdit oluşturan riskleri takip ederek para politikası araçları ve para politikası haricinde alınması gereken önlemleri belirlemek ve ilgili kuruluş ve kurumlarca uygulanmasını temin etmeye yönelik önerilerde bulunmak, kamu tarafından yönlendirilen veyahut belirlenen fiyatların fiyat istikrarı hedefinde uygulanmasını temin etmeye yönelik kararlar vermek olacak.

Komitedeki sekretarya hizmetleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. 

Fiyat İstikrarı Komitesi, görev kavramına giren hususlara ilişkin her türlü belge ve bilgiyi, kamu kuruluş ve kurumlarından talep etme yetkisine sahip olacak. Kamu kuruluş ve kurumları, istenilen belge ve bilgiyi Fiyat İstikrarı Komitesi'nin belirleyeceği süre ve şekil içinde vermekle yükümlü olacak.

Yorumlar (0)