İnfaz paketi TBMM'den geçti

'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

GÜNDEM 17.06.2021, 01:21 Koray
İnfaz paketi TBMM'den geçti

'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Söz konusu teklife göre, izleme kurulları, tutuklu ve hükümlülerin naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veyahut sağlık merkezlerinde tedavi gördükleri bölümleri yerinde inceleyebilecek, görebilecek, görevli ve yöneticilerden bilgi alabilecek, tutuklu ve hükümlüleri dinleyebilecek.

Kanunen uygunluğun denetlenmesi

Tutukevleri ve ceza infaz kurumları izleme kurulları tarafından mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla belirlenen ilkeler kapsamında, tutukevleri ve ceza infaz kurumlarının, uygulama ve işleyişlerine yönelik hazırlanan raporların bir örneği Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı bitiren kararları arasında oluşabilecek farklılıkların ortadan kaldırılması ile bu kararların kanuna uygunluğunun araştırılması konusunda yetkili ve görevli olacak.

Yabancı uyruklu hükümlüler

Yabancı hükümlüler için denetimli serbestlik önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde, hudut dışı edilme işlemleri ile ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilecek. Böylelikle, yabancı hükümlünün şartlı tahliyesi veyahut cezasının infazının tamamlanması durumu bakımından uygulanan bu önlem, denetimli serbestlik önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi durumu yönünden de uygulanacak.

15 yaşından küçük çocuğu olan hükümlüler

İnfazına başlanmış olsa dahi, toplam 10 sene veyahut daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veyahut adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına dönüştürülen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış evladının bulunması ve babanın da yaşamını yitirmiş veyahut ceza infaz kurumunda olması halinde, toplum güvenliği yönünden somut ve ağır tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi durumunda cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını dolduruncaya dek cumhuriyet başsavcılığı tarafından ileri bir tarihe ertelenebilecek. Erteleme süresi içerisinde zamanaşımı işlemeyecek. Çocuğun hayatını kaybetmesi veyahut babanın ceza infaz kurumundan tahliye edilmesi ya da erteleme süresi içerisinde hükümlü hakkında kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması durumunda, erteleme kararı kaldırılarak ceza ivedilikle infaz edilecek.

Kaldıkları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil isteminde bulunan hükümlülerin maddi durumlarının yeterli düzeyde olmadığını belgelendirmeleri halinde, bu hükümlülerden nakil giderleri talep edilmeyecek.

Hükümlüler, gerekli teknik altyapının olduğu kurumlarda Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller kapsamında elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafından savunması içini avukatına veyahut resmi makamlara gönderilen mektup, telgraf ve faksların, alıcısı haricindeki şahısları erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak hükümlünün isteğine göre posta yoluyla veyahut sanal ortamda alıcısına iletebilecek.

Terör suçları

Kamu düzeninin korunması ile şahıs, kurum ve toplum güvenliğinin tesisi veyahut suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla; örgüt kurmak, örgüte üye olmak, terör suçları, örgüt yönetmek suçları ile örgüt çalışmaları çerçevesinde işlenen suçlardan hüküm giymiş veyahut tehlikeli vaziyette bulunan ya da dışarı ile bağının kurum güvenliği yönünden tehlike arz edebileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veyahut bu hükümlüler tarafından iletilen faks, telgraf ve mektup dijital ortamda kayda alınarak veyahut fiziki olarak arşivlenebilecek.

Bu iletilere dair kayıt veyahut belgeler, maksadı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça kaydedilen haller haricinde hiçbir şahıs veyahut kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir kovuşturma ve soruşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir sene sonunda silinecek.

Daha önceden bilgilendirilmek kaydıyla, kapalı ceza infaz kurumlarında kalan ve örgüt kurmak, örgüte üye olmak, terör suçları işlemek, örgüt yönetmek suçları ile örgüt çalışmaları çerçevesinde işlenen suçlardan hüküm giymiş veyahut tehlikeli vaziyette bulunan ya da dışarı ile bağının kurum güvenliği yönünden tehlike arz edebileceği değerlendirilen hükümlülerin gerçekleştirecekleri görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile şahıs, kurum ve toplum güvenliğinin tesisi veyahut suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak kaydıyla kayda alınabilecek. Kayıtlar, maksadı dışında kullanılamayacak ve kanunda açık bir şekilde belirtilen durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar herhangi bir kovuşturma ve soruşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir sene sonunda silinecek.

Ziyaret süreleri yükseltiliyor

Teklife göre ayrıca hükümlü kişilerin ziyaret süresi bir saatten 1,5 saate yükseltiliyor, hükümlü ve tutuklu yönünden hasta ziyareti maksadıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre koşulu kaldırılıyor.

Yorumlar (0)
34
açık