Tapuda fotoğraf kalkıyor!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu. Tapuda fotoğraf kullanma zorunluluğu kalkıyor.

EKONOMİ 25.06.2019, 16:31 Hülya İlgin
Tapuda fotoğraf kalkıyor!

AK Parti'li milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle, Tapu Kanunu'na eklenen fıkrayla, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.

Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle oluşan yanlışın olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, yanlışın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak.

Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme yapılacak ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunacak. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde düzeltme işlemi yapılabilecek. Bu süre içinde muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce hatalı kayıt resen düzeltilerek işlem sonucu ile düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren 60 gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine bildirilecek.

Tapuda fotoğraf kalkıyor

Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması zorunluluğu, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılacak.

Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla varılmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğünce hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak.

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi için; lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğünce hazırlanan ve ilgili idare tarafından onaylanan teknik rapor tapu müdürlüğüne sunulacak. Bu düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakati şartı aranacak.

İmar Kanunu'na eklenen madde ile, tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak belirlenemeyecek.

Maddenin gerekçesinde, valilikler veya belediyeler tarafından plan gerektirmeyen yapılar için Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanım izni alınmaksızın ruhsat verildiği tespit edildiği belirtilerek, izin alınma zorunluluğunun İmar Kanunu'na da dercedildiği ifade edildi.

Geçici de olsa yapıya asla izin yok

Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar; ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak veya satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçecek.

Düzenleme ortaklık payına konu kullanımlardan, meydan, yol, ibadet yerleri, çocuk bahçeleri ve park hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda; alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşüne başvurularak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis inşa edilebilecek.

İlgili mevzuat uyarınca hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda geçici de olsa yapı yapılmasına kati surette izin verilmeyecek.

Mevcut yapılar kamulaştırılıncaya kadar korunacak. Bu alanlar 5 senelik imar programı süresi içinde, kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olacak; bu süre en fazla 1 yıl uzatılabilecek.

Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz devretmeleri halinde, idare, devir işlemlerini bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlü olacak. Bu işlemler için parsel maliklerinden hiçbir vergi, harç, resim, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması temel olacak.

İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda gerçekleştirilebilecek.

Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde gerçekleştirilecek ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şartı aranacak.

Mevcut durumuyla yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine ya da doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması durumunda, resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkili olacak.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu