Sözleşmelilere kadro teklifi yasalaştı

Kamuda görev yapan 458.615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören teklif, Meclis Genel Kurulunda kabul görerek yasalaştı.

EKONOMİ 19.01.2023, 23:53 Koray
Sözleşmelilere kadro teklifi yasalaştı

Teklif doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil müezzin-kayyım ve vekil imam-hatip olarak görev yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar, başkanlık tarafından ilan edilecek olan yerlerde görevlendirilmek üzere müezzin-kayyım ve imam-hatip unvanlı memur kadrolarına atanacak.

Açıktan vekil müezzin-kayyım ve vekil imam-hatip olarak görev yapan kişilerin unvanlı memur kadrolarına atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir ay içerisinde başvuru yapması, geçerliliği süren KPSS'den yeterli puanı alması, uygulamalı veyahut sözlü sınavda başarılı olması istenecek.

Memur kadrolarına atanan kişilerin dört sene süreyle başka bir kamu kuruluş ve kurumuna nakli yapılamayacak. Yabancı uyruklu kişilerin, MEB'de (Milli Eğitim Bakanlığı) norm kadro neticesinde ortaya çıkan öğretmen gereksiniminin kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması durumlarında öğretmenlerin, hizmetine kısmi vakitli olarak gereksinim duyulacakların, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim mensuplarının, Adli Tıp Kurumu uzmanlarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, yurt dışı teşkilatlarda ve dış kuruluşlarında belirli bazı hizmetlerde görev yaptırılacak personelin de zaruri durumlarda sözleşme ile istihdamları sağlanacak.

Sözleşmeli personellerin seçiminde uygulanacak olan sınav ile istisnaları, bu kişilere ödenebilecek olan ücretlerin üst limitleri ile verilecek iş sonu tazminatı meblağı, kullandırılacak olan izinler, pozisyon nitelik ve unvanları, sözleşme fesih durumları, pozisyonların iptali, istihdama ilişkin konular ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek olan personel için ayrıca olmak kaydıyla sözleşme usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra çerçevesinde istihdam edilecek olan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zaruri durumlarda mali seneyle sınırlı olma koşulu aranmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Bu yolla istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esasları dışında hareket etmesi sebebiyle kurumları tarafından sözleşmelerinin iptal edilmesi veyahut sözleşme dönemi içinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnai durumlar dışında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri durumunda fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri durumunda sözleşmenin bitiminden bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personeller için ayrılan pozisyonlarında istihdam edilemeyecekler.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan pozisyon unvanlarında görevlendirilmek üzere işin geçici olması koşulu aranmaksızın sözleşmeli personeller istihdam edilebilecek. Bu çerçevede istihdam edilen sözleşmeli personellerden aynı kurumda üç senelik çalışma süresini tamamlayanlar bahse konu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları durumunda bulundukları yerde aynı unvana sahip memur kadrolarına atanabilecek.

Çalıştıkları pozisyon unvanı ile aynı unvana sahip memur kadrosu olmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Bu personeller sağlık nedenleri ve can güvenliği hariç olmak kaydıyla üç sene süreyle başka bir kamu kuruluş ve kurumunda çalışamayacak. Memur kadrolarına ataması yapılanlar, aynı yerde minimum bir sene daha çalışacak. 

Bu çerçevede memur kadrolarına atanan kişilerin, sözleşmeli personel pozisyonlarındaki hizmet süreleri, öğrenim durumlarına bakılarak yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere kazanılmış hak aylık kademe ve derecelerinin tespit edilmesinde değerlendirilecek.

Memur kadrolarına atanan kişiler, atandıkları kadronun sosyal ve mali haklarına göreve başladığı tarihi izleyen ay başı itibarıyla hak kazanacak ve evvelki pozisyonlarında aldıkları sosyal ve mali haklar hakkında hiçbir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu çerçevede memur kadrolarına atanan kişilere iş sonu tazminatı verilmeyecek.Bir ay içerisinde başvuru, iki ay içerisinde atama

Teklife göre, bir seneden az süreli, haftanın veyahut ayın bazı günleri ya da günün belli saatleri gibi kısmi olarak çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge projelerinde proje süreleriyle kısıtlı olarak çalışanlar dışında olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnameler ve 4B çerçevesindeki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personellerin, kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bir ay içerisinde yazılı olarak müracaat etmeleri durumunda memur kadrolarına atanmaları yapılacak.

Düzenlemeyle birlikte mahalli idarelerde kadroya geçen personel, yalnızca mahalli idareler arasında atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personeller ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen dönem dahil dört hizmet senesini tamamladıkları tarih itibarıyla nakil hakkına sahip olabilecek.

Teklife göre, geçtiğimiz 28 Kasım tarihinden evvel sözleşmeli personel çerçevesinde görev yapanlar memur kadrolarına geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu'na göre 4B çerçevesindeki sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapanlardan bazıları pozisyonlarının vizeli olduğu birim ve teşkilata, bazıları ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen memur kadrolarına geçirilecek.

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde görev yapan, genel koşulları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak görevlendirilmelerine esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.

Yazılı olarak bir ay içerisinde müracaatta bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iki ay içerisinde kurumları tarafından atanacak.

Teklife göre, geçtiğimiz 28 Kasım tarihinde ücretsiz izin, görevlendirme, evlat edinme, doğum, askerlik gibi sebeplerle görevlerinde olmayanlardan ilgili mevzuata göre tekrar hizmete alınma koşullarını yitirmiş olanlar da düzenlemeden faydalanacak. Bu şahıslar için müracaat ve atanmaya dair süreler tekrar hizmete alındıkları tarih itibarıyla başlayacak.Sözleşmeli sanatçıların kadro geçirilmesi

Teklifle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde devamlı çalışan sözleşmeli sanatçılar ile bu sanatçılarla aynı veyahut benzer görevleri yapan 4B çerçevesindeki farklı sosyal ve mali haklara sahip olarak bir seneden az süreli ve mevsimlik hizmetler çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personeller de devamlı olarak çalışan sanatçılarla aynı statüye sahip olacak.

Bu doğrultuda yapılacak olan atamalarda kurumların boş pozisyonları değerlendirilecek. Yeterli oranda boş pozisyon olmaması durumunda atama yapılmasıyla beraber pozisyon ihdas edilmiş olarak sayılacak. Bu şekilde gerçekleştirilen atamalar, atama işlemini izleyen bir ay içerisinde birimi, teşkilatı, adedi ve unvanı belirtilmek suretiyle KPBS'nin (Kamu Personel Bilgi Sistem) bulunduğu kuruma bildirilecek. Bahse konu maddenin uygulanmasında yaşanabilecek tereddütleri gidermekte ise bakanlık yetkili olacak.

Teklifle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde devamlı çalışan sözleşmeli sanatçılar ile bu sanatçılarla aynı veyahut benzer görevleri yapan 4B çerçevesindeki farklı sosyal ve mali haklara sahip olarak bir seneden az süreli ve mevsimlik hizmetler çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personeller de devamlı olarak çalışan sanatçılarla aynı statüye sahip olacak.

Bu doğrultuda yapılacak olan atamalarda kurumların boş pozisyonları değerlendirilecek. Yeterli oranda boş pozisyon olmaması durumunda atama yapılmasıyla beraber pozisyon ihdas edilmiş olarak sayılacak. Bu şekilde gerçekleştirilen atamalar, atama işlemini izleyen bir ay içerisinde birimi, teşkilatı, adedi ve unvanı belirtilmek suretiyle KPBS'nin (Kamu Personel Bilgi Sistem) bulunduğu kuruma bildirilecek. Bahse konu maddenin uygulanmasında yaşanabilecek tereddütleri gidermekte ise bakanlık yetkili olacak.Belediyelerde çalışan sözleşmeli personellerin ataması

Belediye Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personellerin atanması KPSS ile gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, sözleşmeli personellerin işe alınması memur kadrolarına ilk kez alınma usulüne tabi tutulacak. Sözleşmeli personellerden üç senelik çalışma süresini tamamlayanlar istemeleri durumunda sözleşmeli personel olarak görevlendirilmelerine esas alınan memur kadrolarına atanabilecek. Bu çerçevede, memur kadrolarına atananların bir sene süreyle diğer kamu kuruluş ve kurumlarına nakli yapılamayacak. Bu kişilerin sözleşmeli personel pozisyonunda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına bakılarak yükselebilecekleri dereceleri aşmamak üzere kazanılmış hak aylık kademe ve derecelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Teklifle birlikte Sağlık Bakanlığı teşkilatlarında açıktan vekil hemşire ve ebe olarak görev alanların kadroya geçmeleri de sağlanıyor.

Bu doğrultuda, açıktan vekil hemşire ve ebe olarak görevlendirilen ve kanundaki genel koşulları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir ay içerisinde başvurmaları durumunda, bakanlıkça hemşire ve ebe kadrolarına atanacaklar. Bahse konu madde uyarınca memur kadrolarına atanan kişilerin dört sene süreyle başka bir kamu kuruluş ve kurumlarına nakli yapılamayacak.

Yorumlar (0)