25 maddesi kabul edildi: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor

AK Partili milletvekillerin imzasının olduğu Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin 25 maddesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EKONOMİ 06.10.2021, 01:37 Koray
25 maddesi kabul edildi: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Teklifin kabul gören maddelerine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecek. 'Küçük esnaf' olarak belirtilen ve 850 bin civarında olan söz konusu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle senelik beyanname vermemeleri sağlanacak.

Sosyal içerik üretenlere ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde de kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, dijital ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden görüntü, metin, video, ses gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden kazandıkları paralar ile akıllı telefon veyahut tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama satış ve paylaşım mecraları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanmak için ülkemizde kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere dair tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi istenecek.

Bankalar, bu çerçevede açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım günü itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 'vergi tevkifatının yatırılması' ve 'muhtasar beyanname' başlıklı maddelerindeki esaslar kapsamında beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bahse konu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı haricinde başka faaliyetlerinden kaynaklanan irat ya da kazançlarının bulunması, istisnadan yararlanmalarına engel oluşturmayacak.

İstisnaya dair koşulların taşınmadığının tespiti durumunda, eksik tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası şeklinde kesilerek gecikme faiziyle beraber tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat yüzdesini her bir faaliyet türü için ayrı ayrı 0'a kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle tekrar tespit etmeye yetkili olacak.

Tarımsal destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak

Çiftçilerin ve tarım sektörünün desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak, söz konusu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Birden çok takvim yılına sirayet eden onarma ve inşaat işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri senelik gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını izleyen yılın şubat ayının başından 25'inci günü akşamına dek verebilecek.

Bir takvim yılında kazanılan gelirler, şubat ayının başından 25'inci günü akşamına dek yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

Senelik beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, haziran ve şubat aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Cari vergilendirme dönemi içindeki 3, 6 ve 9 aylık periyodlar 3'er aylık dönemler itibarıyla geçici vergi dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı veyahut hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi içinde sayılmayacak, madde kapsamındaki mükelleflerce bahse konu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

Dijital ortamda vergi dairesi kurulabilecek

Vergiye uyumlu olan mükelleflerin vergi indirimden faydalanma şartı olan 'indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu sene ile önceki iki senede haklarında tarhiyat yapılmamış olması' şartı, gerçekleştirilen tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak. Bahse konu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının yüzde 1'inden az olması halinde de indirimden faydalanma koşulları ihlal edilmemiş sayılacak.

Gerçekleştirilen tarhiyatın indirimden faydalandıktan sonra kesinleşmesi halinde yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına dair hüküm, madde metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması hali kuralı, vergi beyannameleri ile sınırlı tutulacak.

Fiziki ortamdan ayrı olarak dijital ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Dijital ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak gösterilerek mükelleflere etkin ve hızlı hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin dijital ortamda kurulan vergi dairelerince da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görev alanına dair işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların yönetici ve ortakları da öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer konular yönünden yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar bile uymak mecburiyetinde olacak.

Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veyahut defterdarlıklarca direkt olarak yurt dışı temsilciliklerine iletilecek.

3 bin 600 TL'den fazla vergi veyahut vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri yönünden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğerleri için ise ilgili idarenin resmi internet adresi üzerinden de duyurulacak.

Uzaktan inceleme

Ticari faaliyetlerin icrasında değişiklik gösteren iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük kısmının elektronik belge ve defter kullanması, dijital veri depolama imkanlarından çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilmesi, inceleme süreçlerinin elektronik ortama taşınması gibi gelişmelerin 'uzaktan incelemeyi' mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine dair düzenlemeler yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmekte zorunlu olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca bakanlığa yazılı veyahut dijital olarak bildirilmesi halinde, bu bildirimi mükelleflerce yapılmış bildirim olarak görmeye, bu şekilde kabul görecek bildirimleri faaliyet hususu, gelir unsuru ile mükellefiyet, iş yeri, vergi ve firma türlerini ayrı ayrı veyahut birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya dair esas ve usulleri belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda bulunan defterlerde yer alan tasdik mecburiyetine benzer şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı ile kendisinin veyahut müştereken belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde bahse konu defterler için berat alınması veyahut defterlerin onaylanması tasdik hükmünde görülecek. Berat alınması ve onay işlemleri sırasında belirlenen usul, esas ve sürelere riayet edilmemesi durumunda ise defterlerin tasdik ettirilmemiş kabul edilecek.

Mükelleflere kullanma zorunluluğu getirilen belgelerin, öngörülen mecburi bilgileri taşımaması durumunda bu belgelerin vergi kanunları yönünden hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgeler de ilave edilecek.

Faydalanılması, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı koşuluna bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri hususlarda, tasdik raporunun gerekli süre zarfı içinde ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile 2 aylık süre verilecek ve bu süre içinde verilmesi durumunda tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/B maddesi çerçevesinde vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna olacak.

Kurumlar Vergisi beyan süreleri üzerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden üçüncü ayın birinci gününden 25'inci günü akşamına dek mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek.

Yatırım teşvik belgesi bazında gerçekleştirilen yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla tespit edilen tutarın yüzde 10'luk bölümü, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna dek talep edilmesi koşuluyla, KDV ve ÖTV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek.

Teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine, yarın saat 13.30 sıralarında devam edilecek.

Yorumlar (0)
11
açık